top of page

ביטחון עצמי נמוך

טיפול בביטחון עצמי נמוך

המושגים ביטחון עצמי, דימוי עצמי וערך עצמי קשורים זה לזה ומשמשים לתיאור של חוויה סובייקטיבית של אדם.

זהו האופן שבו אדם תופס את עצמו ביחס לסביבתו. ביטחון עצמי משפיע על יחסים בין-אישיים, השתלבות במסגרות שונות, והרגשה אישית.

הטיפול בדימוי עצמי נמוך כולל:

  • אימוץ הסתכלות ותפיסה ריאליים יותר של העצמי

  • העלאת המודעות לביקורת העצמית ולחסמים הרגשיים

  • החלפת אמונות הגורמות לחוסר ביטחון באמונות יותר אובייקטיביות ומציאותיות

  • שיפור בדימוי הגוף

  • שינוי דפוסי התנהגות נמנעים או מרצים

  • פתוח קבלה עצמית

  • אסרטיביות ואקטיביות בכל תחומי החיים.

דימוי עצמי 

הוא התמונה שיש לאדם במוחו לגבי עצמו - תכונותיו, יכולותיו וקשייו בתחומי חיים שונים. תמונה זו נוצרת במהלך החיים מתוך אירועים שקורים, ומתוך השוואה לאחרים והתייחסות לדעתם של אחרים.

ערך עצמי 

הוא האופן שבו האדם מעריך את אותו דימוי של עצמו, של מקומו בחברה ושל הישגיו.

כאשר הערך העצמי נמוך, זה מוביל לחוסר ביטחון עצמי, ולעיתים גם לחרדה ודיכאון.

אדם שחווה חוסר ביטחון עצמי אינו מאמין בעצמו, מתקשה להכיר בהצלחותיו ולהכיל את כישלונותיו, נוטה להרגיש שאינו "שווה", עסוק לרוב בדעה של אחרים עליו ובריצוי אחרים, מתקשה לממש את יכולותיו ורצונותיו, ומשלם בכאב וסבל נפשי המלווה אותו תדיר.

ערך עצמי וביטחון עצמי הן תכונות נרכשות ונלמדות,

ולכן הן ניתנות לשינוי.

bottom of page